LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

5/4/2021 8:15:31 AM

LICH CONG TAC TUAN 22

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

04/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

05/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra nhập thực phẩm tại điểm Trung Tâm

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

06/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra vệ sinh khu vực Lạc Sơn

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Năm

07/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra vệ sinh tại bếp Trung tâm.

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

08/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

09/05/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

10/05/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

  

Nguyễn Thị Thanh Hường