LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

4/12/2021 8:42:23 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

Thứ/Ngày

 

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Ghi chú

   Thứ Hai

12/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hường kiểm tra tại khu vực Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra vệ sinh khu vực Lạc Sơn.

- Học bình thường

  

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng khu chợ quê

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

13/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc.

- Học bình thường

 

Thứ Tư

14/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hương kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Trung tâm.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hiền kiểm tra ăn bán trú tại khu vực Trung tâm.

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng khu chợ quê

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Năm

15/04/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Đ/c Hà kiểm tra khu vực Trung Tâm.

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

16/05/2021

 

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường.

 

- Học bình thường

 

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

17/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

18/04/2021

 

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn ThịThanh Hường