LICH CONG TAC TUAN

10/21/2019 9:12:37 AM

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

21/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Kinh Châu

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Ba

22/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Lạc Sơn

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Tư

23/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Kinh Châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra nhập thực phẩm điểm Trung Tâm

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

24/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Đ/c Lê, Hương, Hường dự giờ điểm Trung Tâm

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

25/10/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

26/10/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chủ nhật

27/10/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Làm Hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê