KẾ HOACH TUẦN

9/23/2019 4:27:45 PM

KẾ HOẠCH TUẦN 6

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra chế biến điểm trung tâm

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Kiểm tra ăn bữa xế của trẻ điểm Lạc sơn

 

- Dạy học bình thường

- Làm đồ dùng dạy học

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra công tác vệ sinh trả trẻ điểm Trung Tâm

- Học bình thường

 

Thứ Ba

24/09/2019

Sáng

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c An giao dịch tại kho bạc nhà nước huyện Tuyên Hóa.

- Làm việc bình thường

 

Thứ Tư

25/09/2019

Sáng

- Đ/c Hương kiểm tra chế biến điểm Kinh châu

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Năm

26/09/2019

Sáng

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình

- Giao dịc BHXH

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Giao dịch BHXH

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

 

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

 

- Học bình thường

 

Thứ Sáu

27/09/2019

Sáng

- Kiểm tra bữa ăn tại điểm Lạc Sơn.

- Dạy học bình thường

- Làm việc bình thường

- Đ/c Thủy kiểm tra vệ sinh trả trẻ điểm Kinh Châu

- Học bình thường

 

Chiều

- Làm việc bình thường

- Dạy học bình thường

 

- Làm việc bình thường

- Học bình thường

 

Thứ Bảy

28/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Làm hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

- Làm hồ sơ kiểm định

- Nghỉ

 

Chủ nhật

29/09/2019

Sáng

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

Chiều

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

- Nghỉ

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TrầnThị Lê